همه‌ی نوشته‌های ملا

جستجوی حقایق ( ساخت متور جستجوی در برنامه دراز مدت است.)